Backlund Juridik

alt text

Privacy Notice Erik Backlund Juridik AB

Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG

Erik Backlund Juridik AB värnar om din integritet. Denna Privacy Notice informerar dig om hur vi använder personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas in till oss.

Erik Backlund Juridik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i marknadsföringssyfte, i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Erik Backlund Juridik AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personuppgifter behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare lyder under strikt sekretess. Erik Backlund Juridik AB kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Erik Backlund Juridik AB kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Postadress
 • Yrkseroll
 • Namn och adressuppgifter på arbetsgivare/uppdragsgivare (i det fall du har kontakt med oss i egenskap av företrädare för arbetsgivaren/uppdragsgivaren)

Om du kontaktar Erik Backlund Juridik AB per telefon, e-post eller post, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens, vilket kan innehålla personuppgifter, om sådan information utgör del av ett pågående eller framtida ärende som vi handlägger.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Erik Backlund Juridik ABs verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Rättslig grund och ändamål

Erik Backlund Juridik AB samlar in och behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där Erik Backlund Juridik AB har ingått ett uppdragsavtal med dig, samt för att administrera uppdraget och tillvarata dina intressen, i enlighet med dataskyddsförordningen Art 6.1 b). Vi behandlar vidare dina uppgifter för att genomföra jävskontroller, samt i vissa fall även penningtvättskontroll enligt dataskyddsförordningen Art 6.1 c).

Det är nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna träffa avtal om uppdrag, och för att uppfylla gällande lagkrav om identitetskontroll. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss, kan vi inte åta oss uppdraget eftersom vi i så fall inte kan genomföra jävs- och penningtvättskontroll.

Erik Backlund Juridik AB kan vidare komma att behandla dina personuppgifter, främst e-post och telefon, för att skicka information om Erik Backlund Juridik ABs verksamhet, nyheter som vi bedömer vara av intresse för dig eller annan marknadsföring, enligt en intresseavvägning som genomförts enligt dataskyddsförordningen 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Uppgifterna kan också användas i Erik Backlund Juridik ABs affärsutveckling och i analyser av vår verksamhet, t.ex. genom marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter, enligt dataskyddsförordningen 6.1 f).

Erik Backlund Juridik AB kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla dina personuppgifter i den mån Erik Backlund Juridik AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt dataskyddsförordningen Art 6.1 c).

Utlämnande

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för vår verksamhet, t.ex. till våra personuppgiftsbiträden. Vi kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje man, såsom domstolar, myndigheter och annan part i ditt ärende, för det fall det är nödvändigt för att inom ramen för ett ärende tillvarata dina rättigheter, för att vi ska iaktta dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av rättsligt ombud för dig, eller efter överenskommelse med dig, eller för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Dina personuppgifter lagras och behandlar endast på servras som finns inom EU/EES. Om de överförs till tredje land har vi säkerställt adekvat skyddsnivå, antingen genom ett beslut från EUkommissionen eller genom standardavtal med den mottagande partnern i tredjelandet.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag.
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi, för att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer att göra en identitetskontroll.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Erik Backlund Juridik AB förbehåller sig rätten att ändra denna Privacy Notice efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Erik Backlund Juridik ABs hemsida.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Erik Backlund Juridik AB via erik@backlundjuridik.se.