Backlund Juridik

alt text

Offentlig upphandling och entreprenader kräver expertkunskap

Backlund Juridik är specialiserad på offentlig upphandling och entreprenadjuridik och biträder beställare och entreprenörer vid överprövningar, skadeståndsmål och entreprenadtvister.

Juridiken som reglerar offentlig upphandling och entreprenader upplevs av många som komplicerad och svårbegriplig. Med rätt kunskap och kompetens kan regelverket dock innebära stora fördelar för både beställare och entreprenörer. Att biträdas av en skicklig affärsjurist kan vara skillnaden mellan att vinna eller förlora en överprövning av ett tilldelningsbeslut eller en entreprenadtvist.

Erik Backlund

Erik har arbetat i 15 år som affärsjurist med inriktning mot offentlig upphandling och entreprenadjuridik. Uppdragen består i att företräda klienter i och utanför domstol i alla typer av upphandlings- och entreprenadrättsliga sammanhang.

Kontakt

072-566 60 16
erik@backlundjuridik.se

alt text

alt text

Uppdrag inom offentlig upphandling

Backlund Juridik har medverkat i ett stort antal offentliga upphandlingar. Tyngdpunkten ligger på byggentreprenad­upphandlingar inom byggbranschen, VA- och avfallsbranschen, tekniska konsulttjänster, byggnation och renovering av avloppsreningsverk och rörläggningsentreprenader. Exempel på andra stora upphandlingsområden är livsmedel, IT, städ och transporter.

Läs merArrow to the right

alt text

Uppdrag inom entreprenad­juridik

Entreprenadjuridiken upplevs ofta som komplex och består främst av byggbranschens allmänna avtalsbestämmelser, AB 04 och ABT 06, och den domstolspraxis som finns på området.

Entreprenaden anskaffas ofta genom en offentlig upphandling, vilket i sig ökar entreprenadens juridiska komplexitet. Under projektets gång kan det därför uppstå olika oklarheter eller tvister mellan de inblandade aktörerna, vilka är hänförliga till antingen entreprenaden, upphandlingen, eller båda delarna.

Oavsett vilken roll man har i en entreprenad, biträder Backlund Juridik beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i alla entreprenadrättsliga frågor såsom upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader, ansvarsfrågor, ÄTA-arbeten, samt tvister i och utanför domstol.

Läs merArrow to the right