Backlund Juridik

alt text

Uppdrag inom offentlig upphandling

Genomförande av upphandlingar

Biträde i framtagande av förfrågningsunderlag och hjälp med genomförande av upphandling i den omfattning som önskas.

Granskning av förfrågningsunderlag

Säkerställande av att förfrågningsunderlaget uppfyller lagenliga krav innan annonsering.

Granskning av anbud

Säkerställande av att anbud uppfyller förfrågningsunderlagets krav och i övrigt inte innehåller några reservationer eller brister som medför risk för diskvalificering.

Överprövning

Oklara utvärderingskriterier

Det upphandlingsrättsliga regelverket innebär att utvärderingsmodellen och utvärderingskriterierna måste uppfylla vissa krav på transparens. Om detta inte uppfylls är resultatet efter domstolsprövning vanligtvis att upphandlingen måste göras om.

Oklara kvalificeringskrav

Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller krav på att kvalificeringskraven måste uppfylla vissa krav på transparens. Om detta inte uppfylls är resultatet efter domstolsprövning vanligtvis att upphandlingen måste göras om.

Otillåten sammanblandning av kvalificerings- och utvärderingskriterier

Kvalificering och utvärdering är två skilda moment i en offentlig upphandling. De berörs av olika regler och måste hållas åtskilda. Om en upphandlande myndighet har blandat dessa moment på ett otillåtet sätt är resultatet efter domstolsprövning vanligtvis att upphandlingen måste göras om.

Bristande uppfyllelse av skall-krav

Det upphandlingsrättsliga regelverket och principerna om likabehandling och öppenhet innebär en mycket strikt tillämpning av att ett anbud måste uppfylla samtliga krav och i övrigt inte innehålla någon form av reservation.

Ogiltigförklarande av avtal

Lagstiftningen innehåller bestämmelser som ger möjlighet att under vissa förutsättningar ogiltigförklara redan ingångna avtal. Detta gäller i situationer då avtal ingåtts i strid med det upphandlingsrättsliga regelverket.

Avtalstolkning och avtalstvister

Inte sällan har parter olika uppfattningar om hur ett avtal ska tolkas. Ibland leder dessa olika uppfattningar till tvist mellan avtalsparterna. Backlund Juridik har stor erfarenhet av tvister i och utanför domstol.

Sekretessfrågor

Huvudregeln är att anbudshandlingar, liksom övriga allmänna handlingar, är offentliga efter meddelande av tilldelningsbeslut. Denna huvudregel innehåller ett antal olika undantag. Backlund Juridik biträder vid tolkning av dessa undantag samt vid överklagande av sekretessbeslut.

Skadestånd

I de fall en upphandlande myndighet har brutit mot upphandlingslagstiftningen kan leverantörer som har lidit skada på grund av överträdelsen ha rätt till skadestånd av myndigheten. Skadestånd kan, beroende på vilken överträdelse det är fråga om och omständigheterna i det enskilda fallet, utgå med allt från ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud till utebliven vinst under hela avtalstiden för leverantören.