Backlund Juridik

alt text

Uppdrag inom entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken upplevs ofta som komplex och består främst av byggbranschens allmänna avtalsbestämmelser, AB 04 och ABT 06, och den domstolspraxis som finns på området.

Entreprenaden anskaffas ofta genom en offentlig upphandling, vilket i sig ökar entreprenadens juridiska komplexitet. Under projektets gång kan det därför uppstå olika oklarheter eller tvister mellan de inblandade aktörerna, vilka är hänförliga till antingen entreprenaden, upphandlingen, eller båda delarna.

Oavsett vilken roll man har i en entreprenad, biträder Backlund Juridik beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i alla entreprenadrättsliga frågor såsom upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader, ansvarsfrågor, ÄTA-arbeten, samt tvister i och utanför domstol.

ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten är ändrings, tilläggs och avgående arbeten i en byggentreprenad. AB 04 och ABT 06 innehåller flera viktiga bestämmelser som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter avseende sådana arbeten. Entreprenören är som huvudregel både berättigad och förpliktigad att utföra ÄTA-arbeten. För att ett arbete ska vara att betrakta som ett ÄTA-arbete får det inte vara av väsentligt annan natur än entreprenadens kontraktsarbeten och det måste stå i omedelbart samband med kontraktsarbetena. Standardavtalen innehåller formaliabestämmelser angående föreskrivna och likställda ÄTA-arbeten och inte sällan uppstår tvister angående tolkningen av dessa.

Fel i entreprenader

Regelverket i standardavtalen om fel i entreprenader innehåller flera olika bestämmelser som kan få stor praktisk och ekonomisk betydelse. Utgångspunkten är att entreprenören har en tioårig ansvarstid för entreprenaden. AB 04 och ABT 06 innehåller därefter olika garantitider. Garantitiden är enligt AB 04 fem år för arbete och två år för material och varor och enligt ABT 06 fem år för arbete och material. Särskilda regler gäller om beställaren har föreskrivit särskilt material eller en särskild vara. Under garantitiden ansvarar entreprenören för fel som framträder och som inte var synliga och möjliga att upptäcka vid slutbesiktningen eller som beställaren skriftligen anmäler inom sex månader. Särskilda regler gäller för väsentliga fel.