Backlund Juridik

alt text

Specialområden

Biträde vid offentlig upphandling

Backlund Juridik har medverkat i ett stort antal offentliga upphandlingar, Tyngdpunkten ligger på entreprenadupphandlingar inom byggbranschen, VA- och avfallsbranschen, exempelvis nybyggnation och underhåll av befintligt fastighetsbestånd, nybyggnad och renovering av avloppsreningsverk, rörläggningsentreprenader, dricksvattenmodellering, tekniska konsulttjänster samt avfallsrelaterade upphandlingar. Exempel på andra stora upphandlingsområden är livsmedel, IT, städ, vård och transporter.

Överprövning av tilldelningsbeslut

En leverantör har alltid rätt att begära överprövning av ett tilldelningsbeslut eller ett avbrytandebeslut i en offentlig upphandling. En leverantör kan även ha rätt att begära överprövning av ett avtals giltighet i situationer då inköp inte har föregåtts av någon offentlig upphandling eller om de inköp som sker görs efter avtalstiden eller på andra villkor än vad som anges i det upphandlade avtalet.

Skadestånd vid offentlig upphandling

I de fall en upphandlande myndighet har brutit mot upphandlingslagstiftningen kan leverantörer som har lidit skada på grund av överträdelsen ha rätt till skadestånd av myndigheten Skadestånd kan, beroende på vilken överträdelse det är fråga om och omständigheterna i det enskilda fallet, utgå med allt från ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud till utebliven vinst under hela avtalstiden för leverantören. Det kan alltså bli fråga om betydande kostnader för upphandlande myndigheter som inte respekterar upphandlingslagstiftningen.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken upplevs ofta som komplex och består främst av byggbranschens allmänna avtalsbestämmelser, AB 04 och ABT 06, och den domstolspraxis som finns på området. Komplexiteten består i att det kan vara många aktörer inblandade i en entreprenad. Ett ökat antal aktörer som på något sätt deltar i ett projekt innebär större risk för att något går fel. Därför är det viktigt att redan från början ta i beaktande olika försäkringsrättsliga aspekter som hör ihop med frågan om vem som ansvarar för vad. Ansvarsfrågan är i sin tur knuten till skadeståndsfrågan, varför en entreprenad kan dölja större ekonomiska kostnader än vad som kan förutses i början av projektet. Flertalet entreprenader är beställda av statliga eller kommunala myndigheter. Entreprenaden anskaffas med andra ord ofta genom en offentlig upphandling, vilket i sig ökar entreprenadens juridiska komplexitet. Under projektets gång kan det därför uppstå olika oklarheter eller tvister mellan de inblandade aktörerna, vilka är hänförliga till antingen entreprenaden, upphandlingen, eller båda delarna. Oavsett vilken roll man har i en entreprenad, biträder Backlund Juridik beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i alla entreprenadrättsliga frågor såsom upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader, ansvarsfrågor, ÄTA-arbeten, samt tvister i och utanför domstol.

ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten är ändrings, tilläggs och avgående arbeten i en byggentreprenad. AB 04 och ABT 06 innehåller flera viktiga bestämmelser som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter avseende sådan arbeten. Entreprenören är som huvudregel både berättigad och förpliktigad att utföra ÄTA-arbeten. För att ett arbete ska vara att betrakta som ett ÄTA-arbete får det inte vara av väsentligt annan natur än entreprenadens kontraktsarbeten och det måste stå i omedelbart samband med kontraktsarbetena. Standardavtalen innehåller formaliabestämmelser angående föreskrivna och likställda ÄTA-arbeten och inte sällan uppstår tvister angående tolkningen av dessa.

Fel i entreprenader

Regelverket i standardavtalen om fel i entreprenader innehåller flera olika bestämmelser som kan få stor praktisk och ekonomisk betydelse. Utgångspunkten är att entreprenören har en tioårig ansvarstid för entreprenaden. AB 04 och ABT 06 innehåller därefter olika garantitider Garantitiden är enligt AB 04 fem år för arbete och två år för material och varor och enligt ABT 06 fem år för arbete och material. Särskilda regler gäller om beställaren har föreskrivit särskilt material eller en särskild vara. Under garantitiden ansvarar entreprenören för fel som framträder och som inte var synliga och möjliga att upptäcka vid slutbesiktningen eller som beställaren skriftligen anmäler inom sex månader. Särskilda regler gäller för väsentliga fel.